NIEUWSBRIEF JANUARI: Met veel opdrachten, lezingen, publicaties en met vacatures hebben we 2014 afgerond en zijn we 2015 gestart.

  

Enkele van onze nieuwe opdrachten…
OPPS is samen met onder andere Smeets Bouw, Architectenzaak en VB&T geselecteerd voor de aanbesteding van uitbreiding en meerjaren-onderhoud van Basisschool Valkenburg (DBMO).

Doelstelling is een vernieuwde basisschool te realiseren die uiterlijk vanaf september 2016 onderdak gaat bieden aan de te fuseren basisscholen ‘de Plenkert’ en ‘St. Joseph Broekhem'. De nieuwe school zal bij ingebruikname plaats moeten bieden aan circa 350 leerlingen. Het dient de onderwijs- en daaraan gerelateerde processen optimaal te faciliteren tegen gunstige exploitatie condities. Het ontwerp, de engineering, de bouw, de afwerking, de materialen, de installaties, het ingerichte (speel)terrein en overige gebouwvoorzieningen moeten een logisch samenhangend geheel vormen. Er zal een DBMO-overeenkomst worden gesloten. OPPS heeft het initiatief genomen, zal de aanbesteding coördineren en het proces- en technisch-/ontwerpmanagement op zich nemen.

De gemeente Leiden heeft, na een aanbesteding, de opdracht voor de ad interim vervulling van de functie van teamleider plan- en projecteconomie gegund aan OPPS-senior adviseur Edward van Schaijk. In de rol van teamleider is Edward verantwoordelijk voor het kleine, maar veelzijdige team van tien FTE. Het team is verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van onroerende zaken op klassieke en innovatieve wijze, het Leids erfpachtbedrijf en de planeconomen die betrokken zijn bij de grote projecten en grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. De opdracht heeft de duur van een jaar met een optie op verlenging van een half jaar.

Voor de bouw van het cultuurkwartier Westluidense Poort in Tiel is gestart met het slaan van de eerste damwanden. In dit nieuwe culturele hart komt onder meer een bibliotheek, een theater en een parkeergarage. Ook wordt er een parkeergarage gebouwd, die plaats biedt aan 580 auto's en 110 fietsen. Voor het project is 43 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat het complex eind 2016 wordt opgeleverd.OPPS heeft gedurende de voorbereidings- en aanbestedingsfase de gemeente technisch inhoudelijk en financieel begeleidt bij dit bijzondere project. Tijdens de uitwerkingsfase vervult OPPS namens de gemeente de rol van Ontwerpmanager. Daarbij wordt als trekker van de verschillende inhoudelijke teams de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar realisatie verder begeleidt. Zie voor recente beelden: http://t.co/f7HgIk4l7G

… zorgen voor weer meer ervaring
Bijvoorbeeld op het gebied van proceseisen. Opdrachtgevers stellen bij aanbestedingen van bouwkundige en infrastructurele werken niet alleen eisen op ten aanzien van het object, diens functie, het gebruik en de relatie met de omgeving. Steeds vaker worden ook proceseisen opgesteld. Eisen met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden, die moeten bijdragen aan de gewenste kwaliteit van de opdracht. Ook op dit specifieke onderdeel van DBFMO-contracten en UAV-GC heeft OPPS inmiddels veel ervaring opgedaan. Onder meer met het opstellen van proceseisen voor het Gelders Huis in Arnhem en het op verzoek van de gemeente Den Haag uitvoeren van een second opinion op de door de gemeente zelf opgestelde vraagspecificatie (Outputspecificatie, proceseisen en ‘maintain’) ten behoeve van het Spuikwartier.

… en met nieuwe artikelen en presentaties
Die ervaring en kennis delen we graag. Met presentaties, zoals bijvoorbeeld op de PPS/Esco Praktijkdag 2014, 10 december jongstleden in de Kromhoutkazerne te Utrecht. Daar verzorgden Ronald Pereboom van OPPS en Bert Mulders van het NIBC de workshop ‘Private financiering en PPS financieringsprogramma’s’. Te downloaden via de website van OPPS. Martie Jacobs verzorgde diezelfde middag de workshop ‘PPS contract gegund en dan?’. Het artikel dat zij daarover samen met Eric de Vetten van Quadrant4 schreef, ‘Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap’ is eveneens op de site van OPPS te vinden.

Uit dit Nieuwsbericht blijkt wel: we hebben hooggestemde verwachtingen voor 2015.
Wij, maar hopelijk ook u. Wij wensen u een prachtig 2015 toe.

Het team van OPPS