OPPS Nieuwsbericht april 2015

*|MC:SUBJECT|*

NIEUWSBERICHTEN APRIL 2015

Het eerste kwartaal van 2015 is alweer ruim voorbij. Er is de afgelopen periode veel bij ons gebeurd, waarover we u in deze nieuwsupdate berichten.
Annieta Alblas

Annieta Alblas versterkt OPPS

Annieta Alblas (1985) versterkt sinds 1 april jongstleden OPPS. Afgestudeerd als bouwkundige aan de TU Delft (afstudeerrichting Design & Construction management), volgde zij daarna, tijdens haar werk bij ICOP, met goed gevolg een rechtenstudie. Daarmee heeft OPPS twee competenties in één persoon binnengehaald. 
Na 6 ½ jaar werkervaring bij ICOP te hebben opgedaan, legt Annieta nu de focus meer op advisering. Haar aandachtsvelden zijn onder meer het opstellen van vraagspecificaties, het ontwikkelen van monitoringssystemen, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en samen met collega Judith Anjema het ontwikkelen van een afwegingskader voor bouworganisatie- en contractvormen rond onderwijshuisvesting. In haar vrije tijd maakt Annieta deel uit van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.
 

Ronald Pereboom naar de Nederlandse Investeringsinstelling

Heeft OPPS een nieuwe loot aan de stam, met de komst van Annieta Alblas, tegelijk slaat Ronald Pereboom zijn vleugels uit en is per 1 april benoemd tot hoofd Onderzoek & Ontwikkeling bij de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Dit instituut is mede geïnitieerd door enkele institutionele beleggers die meer willen investeren in de Nederlandse infrastructuur en economie. Hierbij richten zij zich vooral op kleine en middelgrote projecten die momenteel nog niet in aanmerking komen voor een PPS aanpak. Voorbeelden daarvan zijn regionale infrastructuur, onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed.
In zijn nieuwe rol moet Ronald op zoek gaan naar markten waar door bundeling, standaardisatie en centrale financiering dit soort projecten in de toekomst wel mogelijk worden. Ronald blijft als aandeelhouder verbonden aan OPPS.

 

Contract met RIVM verlengd

Op 1 april jongstleden is het raamcontract van Sonar (combinatie OPPS en Arcadis) met RIVM weer voor een jaar verlengd. Deze PPS voor kantoren en hoogwaardige laboratoria (een PPS primeur) omvat een DBFMO-contract. Het project bevindt zich in de uitwerkings- en realisatiefase.

 

Leerervaringen PPS bij kleinere (ver)bouwprojecten

PPSNetwerk Nederland hield op 19 maart jongstleden, in samenwerking met OPPS, het Stedelijk College Eindhoven en HEVO, een seminar over de vraag hoe je de voordelen van publiek-private samenwerking kunt benutten zonder het topzwaar te maken bij kleinere (ver)bouwprojecten. In dit geval: hoe realiseer je duurzame huisvestingsoplossingen bij kleinere (ver)bouwprojecten van scholen. Martie Jacobs verzorgde een presentatie over een voorbeeld-PPS project in de onderwijswereld: de Internationale School in Eindhoven. Aan de hand van haar presentatie ging zij stapsgewijs door het keuzeproces (naar uiteindelijk DBFMO), haar leerervaringen en de afweging van wat concreet de meerwaarde van de keuzes in dit project is geweest

 

Symposium over Esco's op Restauratiebeurs 2015

Math Feijen sprak op donderdag 16 april op de Restauratiebeurs in de Brabanthallen in Den Bosch over ‘De ESCo als versterking van verduurzamingsplannen van monumenten’.
De Restauratiebeurs is een tweejaarlijkse vakbeurs voor de erfgoedsector, waaraan naast een groot aantal bedrijven, organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, de Vakgroep Restauratie en de Federatie Instandhouding Monumenten participeren. Behalve de beurs werden lezingen, symposia en workshops gehouden. Het symposium over de kansen die een ESCo biedt, wordt georganiseerd in samenwerking met ESCoNetwerk.nl, OPPS, Unica Ecopower, en Stichting TROM.

OPPS bij de TU Delft

Vanaf 20 april geeft Judith Anjema namens OPPS invulling aan het gastdocentschap "Ontwerp- en bouwmanagement" aan de TU Delft. De module is erop gericht tweedejaars bouwkunde studenten kennis te laten maken met de veelheid van aspecten binnen het bouwproces – naast ontwerpen. Het doel is om de studenten te laten inzien dat het bouwproces bestaat uit een serie van activiteiten die allemaal met elkaar verboden zijn en dat de randvoorwaarden als beschikbare tijd en geld niet per se beperkend hoeven te zijn, maar je juist beter over je ontwerp laat nadenken. Dat een beter proces uiteindelijk tot een beter ontwerp leidt, is wat Judith samen met de TU Delft wil bereiken. ‘We can be as creative about the process as we are taught to be about the product’ (C.B. Thomsen).

Herontwikkeling de Leemkuul Ermelo

De gemeente Ermelo wil een nieuwe invulling te geven aan het plangebied van het voormalige wijkcentrum De Leemkuul. Eind 2012 besloot de gemeente het wijkcentrum De Leemkuul te sluiten. Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag, waarmee prijs en kwaliteit geborgd kunnen worden, wordt gezocht naar een nieuwe invulling van het plangebied.
OPPS ondersteunt de gemeente bij voor de herontwikkeling en verkoop van de locatie. De opdracht betreft niet zozeer de inrichting de ruimtelijke, stedenbouwkundige en functionele kaders, maar vooral de procesafspraken en plannen. OPPS fungeert als sparringpartner voor de gemeente bij het inrichten van de selectieprocedure en beoordelingscriteria.

Vernieuwing stadhuis gemeente Tiel

De rol van de lokale overheid verandert en veel gemeenten richten daartoe hun organisaties anders in. Zo ook de gemeente Tiel. Aanleiding daartoe zijn onder andere de decentralisaties en de ontwikkelopgaven, de centralisatie van dienstverlening, de rol van de gemeente als werkgever en natuurlijk de bezuinigingen. Ook de huisvesting gaat op de schop, als instrument bij deze verandering.
Op dit moment zijn de kantoren van de gemeente verspreid over acht verschillende locaties, met verouderde voorzieningen. De huisvesting ondersteunt de organisatieontwikkeling daarmee niet optimaal. Zo is de afstand tussen de verschillende teams letterlijk groot en biedt de huidige huisvesting met de standaard kantoorkamers geen mogelijkheid om integraal samen te werken, te verbinden en te ontmoeten. Ook moeten de burgers en het bedrijfsleven nu naar verschillende loketten voor de producten en diensten van de gemeente. Met de keuze voor de nieuwe centrale huisvesting wil de gemeente Tiel meer aansluiten bij haar visie op goed werkgeverschap en de werkomgeving aantrekkelijk maken door middel van toepassing van Het Nieuwe Werken. Naast de gemeente Tiel gaan ook het UWV en Werkzaak Rivierenland gebruik maken van de nieuwe huisvesting. De huisvesting van bijna 6.000m2 BVO wordt geconcentreerd in het stadhuis met de omliggende panden en het stadspark. Het geheel moet gaan fungeren als een Campus.
OPPS adviseert de gemeente bij de afronding van het Programma van Eisen, de inrichting van de projectorganisatie en de architectenselectie. Tevens begeleidt OPPS de gemeente in de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe huisvesting en de voorbereiding van de aanbesteding. In de ontwerpfase is OPPS voorzitter van het ontwerpteam. OPPS begeleidt daarnaast het planteam bij de voorbereiding van de aanbesteding en stelt daarbij samen met de gemeente de bijbehorende selectie-, gunnings- en contractdocumenten op.
We zien en spreken u graag, hetzij bij u op locatie, hetzij bij ons in Zeist. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, laat het ons vooral weten!

Hartelijke groet,

Team OPPS

 Twitter
 LinkedIn