OPPS nieuwsberichten oktober 2015

*|MC:SUBJECT|*
NIEUWSBERICHTEN OKTOBER 2015

OPPS in de afgelopen maanden

De afgelopen periode is er veel goeds op ons pad gekomen. We hebben weer een aantal mooie opdrachten binnengehaald, hebben op het front van kennisdelen een mooie cursus over duurzaam aanbesteden opgezet in samenwerking met W/E adviseurs. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Martie Jacobs. Zij heeft na 10 jaar OPPS per 1 oktober verlaten. Zij wil graag haar kennis verbreden en gaat aan de slag bij Republiq waar ze haar ervaring verder zal gebruiken in het verkennen van publieke vastgoedvraagstukken. Wij wensen haar daarbij natuurlijk veel succes. Math Feijen zal haar rol binnen OPPS waarnemen.

Cursus duurzaamheid aanbesteden

Hoe zorgt u ervoor dat uw duurzaamheidsambitie daadwerkelijk wordt gerealiseerd?  

Deze vraag staat centraal in de cursus ‘Succesvol duurzaam aanbesteden’, die wij op 24 november 2015 en 9 februari 2016 verzorgen in samenwerking met W/E adviseurs. Net zoals onze adviseurs heeft W/E adviseurs ruime ervaring in het succesvol begeleiden van aanbestedingen voor diverse opdrachtgevers. De gezamenlijke expertise uit recente aanbestedingen is verwerkt in een cursus, zodat ook anderen hiervan kunnen profiteren.  

 

De cursus heeft als doel inzicht te geven in de specifieke factoren van duurzaam aanbesteden. Aandacht wordt besteedt aan de middelen die er zijn om de aanbesteding succesvol te laten verlopen en de duurzaamheidsambitie daadwerkelijk te realiseren. 

Math Feijen sprak tijdens PPS Netwerk congres op Nyenrode

Nyenrode: gastdocentschap

Math Feijen heeft op 3 september als gastdocent op Nyenrode Eeen college gegeven met als thema “Strategie en Samenwerking”. Voor de MBA “Public Private” heeft hij zijn ervaring in het publiek-private samenwerkingsdomein gedeeld. De strategische keuze voor samenwerking werd besproken vanuit verschillende invalshoeken. Kern was dat een samenwerkingsstrategie steeds verandert in de verschillende fasen van publiek private samenwerking. Dat komt doordat de doelen van de verschillende partijen ook veranderen. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Math via 030 6981981 of math.feijen@opps.nl.

Overtuigsessie

Een opdrachtgever die de verschillende gegadigden voor een opdracht vrij laat in de wijze waarop zij hun meerwaarde aantonen is zeldzaam. Strakke aanbestedingsregels bieden niet altijd de ruimte, althans dat wordt verondersteld. Die vrijheid heeft Smeets Bouw benut om een creatieve overtuigingssessie te organiseren voor het project Beukenrode. OPPS werd gevraagd om de sessie vorm te geven. Samen met Sjra Puts van Creative Brainworks gingen opdrachtgever en opdrachtnemer samen aan de slag met Lego Serious Play. Deze lego variant voor volwassen is o.a. een communicatie- en probleemoplossende methode. Veel interactie en een beeld van de toekomst schetsen terwijl de handen bezig waren leverde een geslaagde sessie op. Een sessie waar de opdrachtgever zelf ook wijzer van werd en waar hij de meerwaarde van inzag. Voor Smeets Bouw was het leerzaam, omdat ze uit hun comfortzone wisten te stappen. Heel verfrissend, een keer geen PowerPoint en gelikte of juist gestreste presentaties.

Renovatie Stadhuis gemeente Amersfoort

Sinds het begin van de zomer zijn Math Feijen en Judith Anjema aangetrokken als huisvestingsadviseurs bij de gemeente Amersfoort. Zij hebben de opdracht gekregen om op een heldere en overtuigende wijze de haalbaarheid van de renovatie van het stadhuis weer te geven in een integrale business case. De business case wordt vanuit de investerings- en exploitatiekosten ofwel de levenscyclusbenadering beschouwd, aangezien alleen op deze wijze duurzame oplossingen kunnen worden gestimuleerd en gerealiseerd. 
De vernieuwing van de huisvesting van het Stadhuis in Amersfoort staat hoog op de (politieke) agenda van de stad. Er zijn al diverse scenario’s en plannen gemaakt met het doel om het Stadhuis te renoveren waarbij naast het leveren van passende huisvesting ook de volgende doelen centraal staan:

  • Het aanpakken van technisch noodzakelijk onderhoud.
  • Het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw om zo een voorbeeldfunctie te zijn voor de ambitie om een CO2 neutrale stad te worden.
  • Het concentreren van verschillende locaties op één plek.
  • Het ondersteunen van organisatieontwikkeling door introductie van het Nieuwe Werken.

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een DBFMO-overeenkomst aangaan voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Het complex zal bestaan uit bouwwerken (circa 100.000 m2 BVO) en buitenruimte (circa 80.000 m2 BVO) en biedt onderdak aan het ministerie van Defensie, in het bijzonder het Korps Mariniers; onderdeel van de Koninklijke Marine.

Daarnaast maakt het leveren van facilitaire diensten en het leveren van middelen onderdeel uit van de DBFMO-overeenkomst. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf schrijft Annieta Alblas de outputspecificaties voor Diensten en Middelen.

OPPS aan de slag voor woningbouwcoörperatie Stek

In de Leembruggenstraat in Hillegom worden 40 verouderde eengezinswoningen met funderingsproblemen vervangen door 15 energiezuinige eengezinswoningen en 16 senioren appartementen. Met de gemeente is afgesproken dat er een nieuwe groenstrook komt achter het appartementengebouw. Judith Anjema begeleidt de voorbereiding en onderhandse aanbesteding van de design-and-build-opgave, inclusief het aanvragen van de omgevingsvergunning, de wijzing van het bestemmingsplan en de sloopwerkzaamheden. 

Professionalisering grondzaken gemeente Leiden

Edward van Schaijk is bij de gemeente Leiden werkzaam als interim teamleider grondzaken. Edward is met zijn team verantwoordelijk voor alle transacties met betrekking tot aan- en verkoop van vastgoed en grond. Onder zijn leiding zijn onder andere de Nota Grondbeleid geactualiseerd en de algemene bedrijfsvoering verbeterd. Ingeborg de Jong, afdelingsmanager vastgoedontwikkeling en grondzaken bij de gemeente Leiden, legt in een interview uit hoe de afdeling zich heeft ontwikkeld tot een meer marktgerichte vastgoedorganisatie die van 'buiten naar binnen' werkt. Door alle veranderingen die zijn doorgevoerd, heeft de gemeente beter zicht op haar vastgoedportefeuille en de grondexploitaties, de marktwaarde van panden, de kosten en de risico´s. Daardoor kunnen projecten beter worden geanalyseerd en kan het beleid, indien nodig, adequaat worden bijgestuurd. 

PPS Netwerk seminars 

Op dinsdag 13 oktober vond  in het Raadhuis van Krimpen aan den IJssel het PPS Netwerk seminar plaats met als thema “Hoe krijg ik als opdrachtgever via PPS een duurzaam en toekomstbestendig gebouw binnen mijn beschikbare budget?”.
In het kader van dit thema sprak Math Feijen hier over de wijze waarop opdrachtgevers kunnen sturen op optimale meerwaarde voor hun project via prestatie-eisen en gunningscriteria. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met senior adviseur Math Feijen (06 18 60 78 45).

PPS Netwerk Nederland verzorgt op 10 november a.s., in samenwerking met OPPS, de Provincie Gelderland en VolkerWessels, een praktijkseminar over systeemgerichte contractbeheersing bij pps projecten met als voorbeeldproject de DBMO Huis der Provincie in Arnhem.
Systeemgerichte contractbeheersing vraagt om meer sturing op basis van regie. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie en moet daarbij zorgen dat de kwaliteit en de prestaties die door opdrachtgever zijn gespecificeerd worden geborgd. Maar hoe krijgt u als opdrachtgever de kwaliteit geleverd die u wilt? Arjan Verboom zal tijdens dit seminar dieper ingaan over de rol van de opdrachtgever, de borging van kwaliteit en de systematiek van Systeemgericht Contractbeheer. Mocht u er niet bij kunnen zijn, maar wel meer over dit onderwerp weten, neem dan vrijblijvend contact op met Arjan (06 50 12 34 33) of per mail: arjan.verboom@opps.nl.

OPPS

Wij zijn ervan overtuigd zijn dat een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak van bouwopgaven bijdraagt aan een meer duurzame, op de levenscyclus gerichte inrichting van Nederland, met een  aantoonbare meerwaarde voor gebruiker en omgeving. Daartoe bundelen wij de krachten binnen publieke en private partijen. Hen bieden wij onze kennis en ervaring aan op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Vanaf het eerste initiatief tot en met de exploitatie.
>