Colofon en disclaimer

© OPPS 2022

Website en huisstijl door Dean Feijen

Disclaimer

We besteden continu zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site. De aangeboden informatie is in algemene zin geformuleerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie is ook niet bedoeld als concreet aanbod of als advies. Het is mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die via http://www.opps.nl is verkregen. Op de website wordt, onder meer via ‘links’, verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Privacy verklaring

OPPS respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tijdens jouw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van jou die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij jou over deze gegevensverwerkingen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening
 • met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • jou te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en uitgaves
 • met jou een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren
 • jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en jou voor te stellen aan (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen
 • jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, jou deel te (kunnen) laten nemen an (online) testen en testresultaten te kunnen genereren
 • jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals en systemen

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij:

 • je gegevens invult via onze website
 • je aanmeldt via een social media account
 • je digitale of fysieke visitekaartje aan ons geeft
 • met OPPS communiceert (schriftelijk, digitaal, telefonisch)
 • vrijwillig deelneemt aan enquêtes, actie, spel of prijsvraag of je inschrijft voor een evenement
 • cookies accepteert die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij bezoek aan onze website
 • leverancier van OPPS bent
 • bij OPPS solliciteert
 • een arbeidsovereenkomst met OPPS hebt
 • een (flexibel) inhuurcontract met OPPS hebt

De aan OPPS ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties en werknemers. Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover jij hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

OPPS verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats/vestigings- & postadres)
 • Geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie- & contactgegevens
 • geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt)
 • van (potentiële) werknemers aanvullend: nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat, curriculum vitae en motivatie, werkervaring, (kopie) diploma’s, bankrekeningnummer, gegevens ten behoeve van pensioenen en verzekeringen, pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, referenties, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OPPS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OPPS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens?

Wanneer uw persoonsgegevens door OPPS worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de u uit de AVG toekomende rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Tot de bijzondere persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld personeels- en financiële administratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, verzuim, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van arbeidsregelingen. Werknemers van OPPS, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

OPPS heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. OPPS kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Wat delen wij aan persoonsgegevens?

Jouw gegevens zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming.

OPPS kan gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou voor heeft gekregen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

OPPS kan ten behoeve van het verwerven van opdrachten curriculum vitae van medewerkers en inhuurcontracten voorleggen aan (potentiele) opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

OPPS bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van OPPS voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt en zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring kun je deze per e-mail kenbaar maken via info@opps.nl.

Inhoudelijke wijzigingen privacyverklaring

OPPS kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie staat op de website van OPPS vermeld.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden jou aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat jij op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.