Auditplannen

Het uitvoeren van audits is een belangrijk instrument voor de contractbeheersing door opdrachtgevers. Volgens de UAV-gc contractfilosofie is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. De opdrachtnemer richt zijn werkzaamheden zo in dat de geleverde kwaliteit vastligt in een kwaliteitssysteem met onderliggende processen en producten. Ook de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd is vastgelegd in systemen, processen en producten. De opdrachtgever toetst door de uitvoering van audits in beginsel niet de kwaliteit van hetgeen geleverd wordt, maar juist de kwaliteitsborging waarmee opdrachtnemer aantoont het gewenste kwaliteitsniveau te leveren. De opdrachtgever kan naar eigen inzicht toetsen/audits uitvoeren op de geleverde producten, de bovenliggende processen of de overkoepelende systemen. De samenstelling van de audits (de toetsmix) wordt risico-gestuurd bepaald. OPPS ondersteunt opdrachtgevers bij het vaststellen van het auditplan, waarin is vastgelegd op welke onderdelen getoetst wordt, en bij de uitvoering van audits. Op deze manier kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen het bouwproces verbeteren.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder

Waar doen we dit?